Skontaktuj się z nami:
+48 721 016 111

Wyszukiwarka

Regulamin sklepu internetowego

 Przy zakupach powyżej 300 zł. wysyłka gratis

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

Regulamin sklepu internetowego działającego

w domenie

http:// www.maledziecko.pl

Niniejszy Regulamin można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie ze strony internetowej, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej:

http:// www.maledziecko.pl wyłącznie w celach realizacji zamówień dokonanych z obowiązkiem zapłaty

Spis treści:

I. Słownik pojęć użytych w Regulaminie.

II. Informacje ogólne.

III. Sposoby złożenia zamówienia.

IV. Cena towaru.

V. Sposoby i terminy zapłaty związane z realizacją zamówienia.

VI. Informacje związane z dostawą towaru (sposób, termin, koszty usług transportowych).

VII. Prawo odstąpienia od umowy oraz jego wyłączenia.

VIII.Procedura reklamacyjna towarów:

A. Rękojmia za wady

B. Gwarancja

C. Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową.

IX. Sądowe i pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:

A. Mediacja

B. Arbitraż - polubowne sądy konsumenckie

C. Bezpłatna pomoc prawna dla konsumentów.

D. Internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).

X. Prawo międzyczasowe dla umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 

I. Słownik pojęć użytych w Regulaminie:

Sprzedawca – Katarzyna Miros prowadząca działalność pod firmą Małe Dziecko Katarzyna Miros z adresem prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. Jagiellońskiej 2, 03-721 Warszawa, działająca na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy 

NIP 113-224-99-61

REGON 367356296

Dane kontaktowe:

Adres e-mail: sklep@maledziecko.pl

Numer telefonu:  (+48) 721 016 11

Strona internetowa - dokument HTML (tj. plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie http://www.maledziecko.pl

Sklep internetowy - prowadzona przez Sprzedawcę strona internetowa umożliwiająca składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość.

Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Towar – prezentowana w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy klientem a Sprzedawcą.

Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zwana w dalszej części Regulaminu „nową ustawą",

II. Informacje ogólne

1.Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość m.in. przy pomocy strony internetowej działającej w domenie http://www.maledziecko.pl, prowadzi artykułów dla niemowląt i dzieci.

3. W ramach zawieranych umów, o których mowa w pkt 2. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na konsumenta własność prezentowanego w sklepie internetowym towaru a następnie wydać mu go, zaś konsument zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.

III. Sposoby złożenia zamówienia

1.Konsumenci mają możliwość złożenia zamówienia przy wykorzystaniu:

strony internetowej i zamieszczonych na niej formularzy zamówienia (procedura opisana w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną),

poczty e-mail pod adresem: sklep@maledziecko.pl,

2.Zamówienia dokonywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (strona internetowa oraz adres e-mail) przyjmowane są całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

3. Zamówienia telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 - 19.00, w soboty od 10.00-15.00.

4. Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych osobowych:

Imię i nazwisko,

adres do korespondencji (adres dostawy),

adres e-mail,

numer telefonu.

5. W przypadku zamówień dokonywanych w formie e-mail oraz telefonicznie, należy podać, oprócz danych wymienionych w pkt. 4 informacje o :

interesującym klienta towarze, w tym określenie jego modelu, koloru, ilości,

dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty, zgodnie z przyjętymi sposobami płatności określonymi w niniejszym Regulaminie.

6. W przypadku nieudostępnienia przez konsumenta danych, o których mowa w pkt. 4, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego zamówienia, przesyłając na adres e-mail klienta informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

8. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt. 7,zawiera informacje o nadanym numerze dla złożonego zamówienia oraz istotnych jego składnikach, na które składają się: nazwa towaru/ów z określeniem właściwego modelu, cena, koszty transportu, sposób dostawy oraz dane klienta), oraz pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

9. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy klientem a Sprzedawcą.

10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez:
wysłanie przez Sprzedawcę wiadomości o e-mail, o której mowa w pkt. 9 – dotyczy to zamówień składanych poprzez stronę internetową, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@maledziecko.pl, a także przez wydrukowanie i przekazanie konsumentowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu (faktura lub paragon).
11.Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie klienta.

IV. Cena towaru

1.Przy każdym towarze, prezentowanym na stronie sklepu internetowego, zamieszczona jest jego cena wyrażona w złotych polskich (PLN).

2.Cena, o której mowa w pkt. 1 zawiera podatek od towarów i usług (VAT).

3. Cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy, której wysokość opisana jest w rozdziale VI.

V. Sposoby i terminy zapłaty związane z realizacją zamówienia

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za towar (formę bezgotówkową, płatność gotówką):

a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy prowadzony przez ING Bank Śląski 48 1050 1025 1000 0092 4227 5528

b) przy użyciu płatności elektronicznych,

c) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

2. Zamówienie, w przypadku wyboru sposobu płatności o którym mowa w pkt. 1 lit.a i b, jest realizowane z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

3. W przypadku płatności „za pobraniem", konsument płaci gotówką odbierając towar od kuriera.

VI. Informacje związane z dostawą towaru (sposób, termin, koszty usług transportowych)

1.Dostawa zamówionych w sklepie internetowym towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

2. Zasięg terytorialny świadczonych usług dostawy, w ramach dokonanego zakupu w sklepie internetowym, obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP).

3. Firma, o której mowa w pkt 1, dostarcza przesyłki w terminie 2 dni roboczych, od momentu wydania ich przewoźnikowi.

4. Koszty usług transportowych związanych z dostawą towaru wynoszą 14 zł (przedpłata) i 16,00 zł (pobranie) - przy zamówieniach do kwoty 300 zł, powyżej tej kwoty dostawa odbywa się na koszt Sprzedawcy (dostawa gratis).

5. Możliwy jest także odbiór osobisty towaru,po wcześniejszym umówieniu się  w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Białostckiej 6lok.4, 03-741 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-19.00, w soboty 10.00 – 15.00. Odbiór osobisty nie wiąże się z zapłatą kosztów dostawy.

VII. Odstąpienie od umowy

1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając przedsiębiorcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni, którego bieg rozpoczyna się:

a) dla umowy sprzedaży - w momencie objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik,

b) dla umowy obejmującej wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

c) dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,

d) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem:

a) pisemnie na adres korespondencyjny:

MAŁE DZIECKO Katarzyna Miros

przy ul.Białostockiej 6lok.4

03-741 Warszawa

b) drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sklep@maledziecko.pl

3. Istnieje możliwość osobistego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w siedzibie Sprzedawcy z zachowaniem terminu, o którym mowa w pkt. 1.

4. W przypadku skorzystania przez konsumenta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, o której mowa w pkt. 2 lit. b i c, Sprzedawca potwierdza konsumentowi w formie wiadomości e-mail bądź sms otrzymanie przesłanego oświadczenia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje w ten sposób, że:

a) Sprzedawca, niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty transportu związane z dostarczeniem towaru,

b) zwrot płatności, o której mowa w lit. a, nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,

c) konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej, nie później w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli towar został wysłany przed jego upływem na poniżej wskazany adres Sprzedawcy:

8. Do chwili otrzymania towaru przez Sprzedawcę lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o której mowa w pkt 7 lit a., chyba że sam zaproponował odbiór towaru od konsumenta.

9Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

d) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami

e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

VIII. PROCEDURA REKLAMACYJNA TOWARÓW

A. Rękojmia za wady

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad (fizycznych i prawnych).

2.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem konsumenta, jeżeli zakupiony przez niego towar

ma wadę fizyczną lub prawną.

3.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec konsumenta z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru, określona jest przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru konsumentowi.

5. Jeżeli zakupiony przez konsumenta towar ma wadę, o której mowa w pkt. 1, uprawniony z tytułu rękojmi zawiadamiając Sprzedawcę o wadzie, ujawnionej w terminie określonym w pkt 3 (2 lata od wydania towaru konsumentowi) powinien wskazać:

a) imię i nazwisko,

b) adres do korespondencji,

c) adres e-mail,

d) numer telefonu,

e) opis ujawnionej wady (na czym polega),

f) żądanie realizacji roszczeń bądź uprawnień konsumenta wynikających z wadliwości towaru,

6. Konsument w ramach odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi, może żądać jednego z alternatywnie dostępnych żądań, o których mowa w pkt 4 lit f, a którymi są:

a) wymiana towaru na nowy.

b) naprawa,

c) obniżenie ceny,

d) odstąpienie od umowy, ale tylko w przypadku gdy wada jest istotna.

6. Wybór żądania, o którym mowa w pkt 4 lit f, należy do konsumenta, jednakże Sprzedawca może zaproponować formę usunięcia wady towaru w sposób, który nie spowoduje zwłoki i nadmiernych kosztów po stronie zgłaszającego wadę.

7.Nie ustosunkowanie się przez Sprzedawcę do jednego z żądań konsumenta, o których mowa w pkt 5 lit a-c, w terminie 30 dni,od otrzymania żądnia skutkuje uznaniem ich za uzasadnione.

8. Zawiadomienia o wadzie zakupionego towaru konsument może dokonać:

a) pisemnie na adres Sprzedawcy:

MAŁE DZIECKO Katarzyna Miros

ul. Białostocka 6lok.4

03-741 Warszawa

b) za pomocą środków porozumiewania się na odległość:

- pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail: sklep@maledziecko.pl

- telefonicznie pod numerem telefonu  (+48) 721 016 111

9. Wadliwy towar należy odesłać lub dostarczyć osobiście pod niżej wskazany adres:

MAŁE DZIECKO Katarzyna Miros

ul. Białostocka6lok.4,

03-741 Warszawa

10. Procedura związana z wykonaniem przez konsumenta uprawnień z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru jest nieodpłatna na każdym jej etapie.

B. Gwarancja

1.Towary prezentowane na stronie sklepu internetowego objęte są gwarancją.

2.Zakres gwarancji, a także termin jej obowiązywania określony jest w karcie gwarancyjnej załączonej do towaru.

3. Sprzedawca wydaje konsumentowi wraz sprzedanym towarem dokument gwarancyjny oraz sprawdza znajdujące się na towarze oznaczenia z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym.

4. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne zakupionego towaru, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5. Wykonanie przez konsumenta uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

C. Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową

1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania przesyłki konsumentowi, termin ten biegnie na nowo w razie wymiany reklamowanego towaru na nowy.

2 Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
3. W przypadku gdy naprawa lub wymiana, o których mowa w pkt. 3, nie są możliwe, wymagają nadmiernych kosztów, narażają konsumenta na znaczne niedogodności, konsument może żądać stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Nie można odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru jest nieistotna.
4. Konsument traci uprawnienia określone w pkt. 3 i 4 jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

5. Zawiadomienie o niezgodności towaru z umową należy wysłać na adres e-mailowy sklep@maledziecko.pl bądź pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy:

MAŁE DZIECKO Katarzyna Miros

ul.Białostocka6lok4,

03-741 Warszawa,

ewentualnie złożyć je osobiście pod wyżej wskazanym adresem.

6. W zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 6 należy podać:

- imię i nazwisko konsumenta,

-datę zakupu,

-datę wystąpienia niezgodności,

- opis niezgodności,

- żądanie doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.

9 . Towar niezgodny z umową należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

MAŁE DZIECKO Katarzyna Miros

ul. Białostocka6lok.4,

03-741 Warszawa

IX. Sądowe i pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

1.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a konsumentem zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

2.Konsumenci mają możliwość także skorzystania z pozasądowych form rozstrzygania sporów ze Sprzedawcą.

3. Do sposobów, które umożliwiają rozstrzygnięcie sporu bez udziału sądu powszechnego należą m.in. mediacja i arbitraż (sąd polubowny).

A. MEDIACJA

1.W przypadku sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą istnieje możliwość skorzystania z mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.

2. Postępowanie mediacyjne, o którym mowa w pkt. 1 wszczyna się na wniosek konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta.

B. ARBITRAŻ – POLUBOWNY SĄD KONSUMECKI

1. Istnieje możliwość skorzystania również ze stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, a rozstrzygających sprawy z zakresu praw majątkowych wynikających z umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

2. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownychprzy wojwwódzkich inspektoratach inspekcji handlowejo których mowa w pkt. 3, określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r.

w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojweódzkich inspektoratach  inspekcji handlowej

3. Procedury związane z wszczęciem postępowania przed sądami polubownymi – sądami konsumenckimi, w tym wzory pozwów, opisane i udostępnione są na stronach internetowych BIP – Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

XI. Informacje końcowe.

1.Warunki sprzedaży, w ramach prowadzonego sklepu internetowego, określa niniejszym regulamin i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdą w szczególności przepisy:

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny,

ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,

ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

3.Sprzedawca, z ważnych powodów, dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu, w szczególności w wyniku:

nowelizacji przepisów ustaw, mających m.in. wpływ na treść i sposób zawierania umów na odległość,

zmiany cen odnoszących się do kosztów transportu,

zmiany sposobu dostawy jakie wiążą się z realizacją złożonych zamówień,

zmian wynikających z prowadzonej przez Sprzedawcę formy prowadzonej działalności gospodarczej, w tym m.in. z przekształceń.

4.Zmiany, o których mowa w pkt. 3, obowiązują w terminie 7 dni od momentu ich publikacji na stronie internetowej, ze wskazaniem daty opublikowania zmian.

5.Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie internetowej ze wskazaniem dnia jego obowiązywania.

6.Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia, chyba, że konsument złożył dla siebie ofertę korzystniejszą, wówczas postanowienia umowne uzgodnione indywidualnie znajdą pierwszeństwo przed treścią stosowanego regulaminu i mają charakter wiążący dla łączącej strony umowy sprzedaży w brzmieniu i zakresie ustalonym zgodnymi oświadczeniami stron.

7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10 października 2017r.

Regulamin ogólnych warunków sprzedaży sklepu internetowego działającego w domenie www.maledziecko.pl nie może być bez zgody Sprzedawcy rozpowszechniany i używany dla celów innych niż te związane z umową sprzedaży, świadczeniem usług drogą elektroniczną, postępowaniem sądowym oraz pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów (ADR).